کلاغ اجتماعی

Friday, October 15, 2004

" خدا ، جهان و انسان 3 ضلع بنيادين مثلث پرسش ها و مسائل فلسفی است و هر پرسشی که در فلسفه طرح شود در باب يکی از اين چهره ها خواهد بود . "
اين جمله ثابت می کند که بحث در باره ی انسان يکی از مسائل فلسفی است . پس نمی توانيم از فلسفه بافی دوری کنيم .
"فلسفه در معنی هم عبارت است از : جهان بينی شخصی هر فرد . و مقصود از جهان بينی ، بينشی است که هرکس نسبت به مسائل فلسفی ، يعنی مسائل مربوط به خدا ، جهان و انسان می تواند داشته باشد . "
پس در معنی ، همه ی انسانها به نوعی فيلسوفند ! باز هم ثابت می شود که نمی توان فلسفه بافی نکرد ...
" فلسفه در معنی خاص عبارت است از بينش ژرف و تامل سنجيده در باب مسائل فلسفی . یعنی مسائل مربوط به خدا ، جهان و انسان . " که ما دقيقا در پی انجام چنين کاری هستيم .
" بينش ژرف و تامل سنجيده در باب مسائل فلسفی دارای 2 ويژگی بنيادی است :
خردمندانه ( عقلانی ) : تامل درباب مسائل فلسفی خردمندانه است . به اين معنا که طرح کننده ی پرسش های فلسفی با ابزار عقل به تجزيه و تحليل پرسشهای فلسفی می پردازد .
آزادانه : بنياد انديشه ی فلسفی ، آزاد فکری است . تاريخ گواهی است صادق بر اين مدعا که روزگار شکوفای فلسفه ، همانا روزگار انديشه ی آزاد است . يعنی در زمانی فلسفه شکوفا می شود که امکان آزاد انديشيدن فراهم باشد . "

يه سوال ! اينجا ما قراره فقط مسائل مربوط به انسان رو مطرح کنيم . يا اينکه از بيانش هدفی داريم . يعنی می خواهيم راه حلی براش پيدا کنيم ؟؟

توضيح مسائل فلسفی از کتاب دکتر اصغر دادبه

تحليل مسائل و طرح سوال از : شاپرک ( پ . خ ) در جواب به نوشته ی قبلی از ک . آسمان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home